Naar inhoud springen

Juul

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Juul(feest) of juultyd kan ouk een andere benaming weasen vöär karst.
Et juulblok wördt döär kearls uut et wold ehaald, de vrouwe van et huus (of dochter) stekt et blok an med holtskole van et juulblok van et vöärige jår, 1832

Juul of midwinter bint de namen vöär et germaanske feest dat de wintersünnewende bevyrt. Et duurt twaalv nachten, en dårümme wördt et feest ouk wal med de Twaalv nachten an-edüded. Altyd begint et up de körtsten dag van et jår, wat in unse gregoriaanske kalenderreakening 21 december is. Vanof dissen dag stopde vöär de germanen vöär twaalv nachten de tyd, ümme up 1 januåri wear in de nye tyd te kummen wår as de sünne sötys an wearümme kümt.

Der is neet so verskrikkelik vöäle van wys uut de germaanske oldheid, mar vandage an den dag beståt der nog unmündig vöäle gebruken rund disse tyd. Wår as düdelik later een beatyn verchristeliked is. Et karstfeest hevt in de christelike tyd et heidenske juulfeest oaverenöämen. Der wördt nu ouk wal espröäken van de twaalv dage van karst: dat geyt van eyrsten karstdag (25 december) töt DreeKöäningen (6 januåri).

Grunddachtenisse[bewark | bronkode bewarken]

Geeneyne weat precys wår as et syn eyrste förm had, mar wårskynlik geyt et al wal düsenden jåren terügge en uut verskillende traditys ekummen. Et is in te denken dat, vöäral in de meyst noordske landen, de winters slim düüster en kold waren. Vroger waren see vöäl animistisk en sjamanistisk wat wearldbekyk angeyt. Dat beteakent dat see gelöyvden dat alles in de wearld een geyst of een leavenskracht had. Sjamanen waren de mensken dee as med disse geysten en krachten oaverweg künden. Der wörden gelöyvd dat wanneyr as de bladergyns van de boumen vüllen en de deren vordtrökken, dat disse leavenskrachten uut de natuur trök. En dår reageerden see up döär disse leavenskrachten wearümme proberen te krygen. So dat de plantys wear groit en de sünne wearümme sol kummen. Nu bint der oaver heyl Europa en up vöäle andere steades up de wearld gebruken, dee te maken hebbet med et wearümme krygen van de vrüchtbårheid. Net as by et keltiske Samhain wördden der edacht dat in disse düüsternisse van de winter de lyne med de andere wearlden kört was. Kwåde geysten en krachten künden in unse wearld kummen, mar ouk estörven vöärolder. De sünne is heyl noordelik sülvs vöär wat dage vord, wat lüde bange makede dat y neet meyr terügge sol kummen. Noormannen vertelden mekander dat der een unmündige wulv de sünne achterhean sat, en tydens juul sol hee hüm te pakken hebben.

Uutvoring[bewark | bronkode bewarken]

Kenmarken[bewark | bronkode bewarken]

As y et de oldgermanist Jan de Vries vrågend, bint de belangrykste kenmarken van et juulfeest et volgende:

  • de tyd van twaalv nachten is een oavergangstyd;
  • in disse tyd kummet de oaverleaden vöärolders wearümme (wilde jacht), en dårmed bint kultusfeesten en jungensbunden an verbünden;
  • et uutmaken van et olde vüür en et ansteaken van et nye vüür;
  • inwydingsfeesten;
  • gevechte tüsken twey gruppen (summer en winter);
  • vrypartyen
  • sociale reagels bint tydelik of eskavd.

Algemeyn[bewark | bronkode bewarken]

Elk jår up old en ny gåt lüde in Europa kabaal maken med vüürwark en karbit sketen. Vüürwark müt mooi weasen en karbit müt hard knappen. Et karbit sketen is een oustneaderlandsk gebruuk, wat ouk in wat deylen in Düütskland geböärt. Midwinterhoornblåsen wördt üm desülvde readen (van vroager uut) ouk edåne. Want al disse förmen hebbet in disse tyd et dool ümme et kwåd vord te jagen en de sünne wearümme te ropen. Lös dårvan had de midwinterhoorn ouk deenst as berichten oaver verre te doon.

In heyl Europa vind y rund disse tyd traditys, wår as lüde sich med root up den kop smearet. So wördden see neet meyr herkend. In de Alpen heb y de krampussen, dee as med hoorns up den kop en groute bellen up de rügge de buul unveilig maket. In Düütskland heb y Knecht Ruprecht den nöäst Sankt Niklas löpt, as hülpyn. Den hevt een swarten kop, een lange jasse an en een rode in de handen. In Neaderland heb y Sünterklås en syn swarte peten. En so bint der noch meyr van disse soortgelyke gebruken.

In de oldheid, tydens de dunkerste dage van et jår, smearden jungelingen hümsülv den kop swart med root en aske. Want dat bealden de douden uut, dee as rundwaren in dee tyd. So waren see neet te herkennen as leavende lüde. See döäden dan derenhüden ümme en hoorns of geweien up den kop. In disse vermumming en drunkenskap raasden see döär de busken en de gouwen hean. Makede vöäl kabaal med hoorn blåsen, kettings en bellen, ümme so de kwåde krachten up ofstand te holden. See smearden see junge deerntys under et root en aske, ümme ear vrüchtbårheyd te geaven, en via ear de grund.

In olde tyden wördden up de körtsten dag een grout ritueel vüür estöäken. Van disse båke güngen der når elk hüsyn een vüürtyn hean, ümme de kachel der med an te krygen. Disse vüren mosten al de twaalv nachten an eholden wörden. Anders had y unheil oaver u hean ehaald.

In disse kolde dage kummet lüde by mekare ümme mekare geselskap te holden. Eigenlik is disse tyd ouk een vakanty. See bint an ewarked med et binnenhalen van de ougst, alles steyt klår vöär de kummende tyd. Düs nömen see der mar van: lekker eaten en supen gån. Teagenwoordig hevt et karstfeest dan ouk de beteakenisse ekreagen van by mekare kummen en lekker eaten. Nå mekare ümmekyken in disse tyd is noch belangryker as anders. In de germaanske oldheid had y groute suupfeesten. Der wördden twaalv nachte lange alleyne mar edansd, esöäpen en evryen by groute vüren. See offerden eaverswynen an den god Freyr, ümme et vervolgens up te eaten.

Symbolik[bewark | bronkode bewarken]

Et burenvolk had van vöärend al syn ougst binnen-ehaald, et vleisk in esolted en de deakentys ebreid. See mosten de winter mar döär seen te kummen. Ümdat et kold en nat is büten, was et logisk dat sy binnen et was geselliger makeden, med lichtys en dennetakken. De readen dårvöär is dat dennetakken et heyle jår döär gröön blyvet, en dat düt in de kolde dage u der an höägen dat et ooit wear gröön büten wördt. Et licht düt u höägen når de warmde van de sünne in et summer. Tydens disse twaalv dage wördden der dan ouk vöäl groute vüren an-estöäken, en de heyle tyd verdan an-eholden. Want solange as den sünne neet skent, dan müttet wy et sülv mar doon. Nu noch wördt der in de noordske landen juulblokken ehakked en de heyle karsttyd up-estoaked. In de westerske landen heb y noch altyd vöäle midwintervüren. In latere tyden güngen lüde dennenboumen in et hüüs halen. Ümdat dissend altyd gröön bint en düt denken an den leavensboum. Dissend wördt noch altyd in et hüüs etrökken en med eklöörde ballen en lichtys versyrd. Vandage an den dag nömet wy dat een karstboum.

Vergelykings med andere traditys[bewark | bronkode bewarken]

Vöäle van disse dachtenissen, gebruken en symbolen bint up vöäle steades up de wearld te vinden. En in et juulfeest heb y ouk verskillende traditys by mekare, so as wårskynlik elk feest en tradity uutendelik een mengelmoos is van verskillende dinge. As y byvöärbeeld kyket når de kearls dee as elk midwinter med derenhüden en hoorns up den kop rundswarvet; dår bint al grotskilderings van bekend, dee stammet uut wat düsenden jåren eleaden. Vandage an den dag geböärt et noch, kyk mar når de krampussen in de Alpen (Ousterryk) en de Swarte Peten in Neaderland. De grykske god Pan was een god den oaver de wilde deren heyrsten, en sag deruut as een halv menske, halv bok. So ouk de keltisken god Cernunnos, god van et wold, wilde deren en vrüchtbårheid by kearls. Hee had een hartengewei up den kop.

Groute vüren ansteaken dat geböärt sowal in de winter as in et vöärjår, oaver heyl Europa.

Karst[bewark | bronkode bewarken]

Karst is noch wal et beste vöärbeald van verskillende traditys dee as eyne feest wördden. Ümdat et midwinterfeest so slim in de west- en noordeuropeanen sat, kun de karke dissen neet ofskavven. Wat sy döäden was kyken når gelykende ideeën tüsken de heidenen en de christenen. Jesus is jå et licht wat in de düüsternisse kwamt, so as unse vöärolders de sünne wearümme in de düüsternisse hebben wolden. De unwyse jungevolk, dee verkleyded güngen as deren en douden, wördden döär den heiligen Sint-Nikolås etemmed. En verwördden töt düvelske weasens dee döär hüm ekettend bint. Et hoarnblåsen döäd y nu ümme et Christuskind te verwelkummen. Sülvs de karstboum wördden een verwysing når (de christelike leyre van) de Dree-eynheid, döär syn dreehokige förm.

Germaanske kearlsbunden[bewark | bronkode bewarken]

De germanen hadden in ear gemeynskappen ouk kearlsbunden. Dissen bestünden uut junge kearltys dee as up vroge leavtyd dervöär eköäsen hebbet ümme ear leaven deran te wyden. So een grup was ewyded an den krygers- en doudsgod Wodan (noordsk: Odin). Mar Wodan was sowal den god van de krygers as van de wysheid, dichterye en de drunkenskap. (Vergelyk Dionysus). As so een grup in trance wolden kummen, dan söäpen se machtig vöäle beer of namen bepålde krüden en paddestolen. En künden see as van unwys tekeyr gån in de stryd. Tekeyr gån as een beyst; dat is wal een gode bedüding dårvöär, want disse lüde kleydden sich vake in hüden van bearen en eaverswynen. Se stelden sich dan ouk vöär dat see dat beyst echt waren. So as de wykingbeserkers. Disse kearlsbunden waren elitekrygers. Mar ouk mosten see samenwarken med sjamamen vöär rituelen.

Dit artikel is eskreaven in et sallandsk.