Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs

Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie
Gao naor: navigasie, zeuk

A

B

 • blauwe reiger – nittert, oalraaiger
 • bruine kiekendief - klem(vogel)
 • buizerd - hoaneschrobber

C

D

E

 • ekster - okster

F

G

 • gans - gaans, gaanze
 • geelgors - geelgoddel, geelvink, gele gorre
 • gele kwikstaart - geelbòrstje

H

 • havik - hoanebieter
 • huiszwaluw - swaalfke, hoesswaalfke

I

J

K

 • koolmees - blaauwmaiske
 • kwikstaart - baauwmantje

L

M

 • meeuw - maif, maiwe, miw
 • merel - liester, swaarde liester

N

O

 • ooievaar - aaiber

P

 • pimpelmees - blaauwmaiske

Q

R

 • ransuil - katoel(e)
 • reiger - raaiger

S

 • sperwer - blaauwvalk, gaansoarend
 • spreeuw - sprooie, sprutter
 • stern - steern
 • sijsje - rebientje, robientje

T

 • torenkraai - hanska
 • torenvalk - wiekel

U

 • uil - oel(e)

V

W

 • waterhoentje - kouer(eendje), dukertje, duukeendje
 • winterkoninkje - keudeldoemke, toenkroepertje

X

IJ

Z

 • zanglijster - zangliester
 • zeemeeuw - zeekoap, zeekòb
 • zwarte stern - blaauwsteerntje