Dinosauriers

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen
Dinosaurierskeletten in en museum

Dinosaurussen of dinosauriers (in populäre språke vake ofekörted töt dino’s) sint ne diverse grup van de kruupdeers. De öldste vündste stammet uut et trias, den tyd tüsken 243 en 233,23 miljoon jår eleaden. Toch sint de geleyrden et noch neet eyns oaver et precyse begin van de eyrste dinosauriers.

Nå de groute triasjura-uutstarving van 201,3 miljoon jår weaderümme oaverheyrskeden see as ewarvelden up et land. Öäre oaverheyrsking hölde et heyle jura en kryt stand.

Uut fossylen blikt dat vöägel ouk dinosauriers sint (dinosauriers med veaderen) dee evolueerden van eyrdere theropoden in et latere juratydpark. See oaverleavden as eanigste dinosaurierlyne de kryt-paleogene uutstarving van sou’n 66 miljoon jår weaderümme. Dårümme maket geleyrden nu en underskeid tüsken vlegende dinosauriers (vöägel) en neet-vlegende, uutestörvene dinosauriers (alle dino’s behalve vöägel).

Vanuut taksonomisk, morfologisk en ekologisk standpünt sint dinosauriers ne varieerde grup deers. Med meyr as 10.700 leavende soorten sint vöägel de meyst verskeidene grup ewarvelden. Uut fossylen maket paleontologen up dat der meyr as 900 afsünderlike genera en meyr as 1000 verskeidene soorten neet-evlöägelde dinosauriers eweasd hebbet.

Dinosauriers warren en sint verspreid oaver yder wearlddeyl, beide in noch leavende soorten (vöägel) en uutestörvenen. In de eyrste hälvde van den 20. eywe, noch vöärdat vöägel ouk by de dinosauriers ereakend wörden, meynden de meyste weatenskappers dat dinosauriers tråg en koldblodig warren. Undersöök vanaf de söäventiger jåren weys uut dat dinosauriers aktive leavens hadden med ne verhöygde verbranding en meyrdere eygene kenmarken vöär sociale uutwesseling. Wat warren grasers, anderen jagers. Uut undersöken blikt ouk dat alle dino’s eier leaden en dat beide de vlegende en neetvlegende dino’s vake en nöst bouwden.

Dinosaurussen warren van oorsprung tweybeynig. Toch sint der heyl wat veerbeynige soorten evünden. Ouk warren der soorten dee når wünsk up beide wysen uut de vöte kunden.

Vöäle dinosaurussen hadden groute krounen en höärns as versyring, anderen untwikkelden en butenwaerts skelet of steakels. De oaverleavende lyne dino’s van vandage den dag (vöägel) hebbet vake kleine lyve ümdat se en vlegend bestån leidet. Vöäle prehistoriske dinosauriers (beide vlegend en neetvlegend) hadden groute lyve. De gröätste sauropode dinosauriers kunden wal 39,7 meter grout worden en sou’n 18 meter houge. See warren de gröätste landdeers van alle tyden. Vöär vöäle soorten geldet en bewåringsvöäroordeyl: der wördt emeynd dat alle dinosauriers unwys grout warren, mär groute bütte blyvet better bewård töt se fossiliseerd sint. De meyste dinosauriers warren in döärsneyde sou rund de 50 centimeter lank.

De eyrste as soudöänig erkende fossile vündste stammet uut de 19. eywe. Den name ‘dinosaurier’ (‘verskrikkelik kruupdeer’) wör bedacht döär Sir Richard Owen in 1841 üm nen vasten term te hebben vöär disse “groute fossile kruupdeers”. Vanaf den tyd sint herstelde dinosaurierskeletten vöär museums rund de wearld groute turistentrekkers wörden. Dinosauriers sint en vast underdeyl van populäre kultuur wörden. Öären ümvang en öären angstwekkende en unvöärstelbåre verskyning hebbet der vöär esorgd dat se regelmåtig in böker en films vöärkummet, sou as Jurassic Park en Godzilla. En temapark in et neadersassiske gebeed is Dinoland Zwolle. Döärdat se sou populäär sint, is der ouk vöäle geld vöär ny undersöök. Nye untdekkingen kummet regelmåtig in de media vöärby.

Beskryving[bewark | bronkode bewarken]

Dinosauriers hadden oaver et algemeyn swåre starke achterpöyte, dee as recht under et lyf ståt (lykas alle vöägel rechtevoord). De meyste dinosauriers warren tweybeynig. Ouk veerbeynigen kümmen vöär. Anderen, sou as de anchisaurus en de iguanodont, löypeden med etselvde gemak up twey as up veer beyne.

Andere prehistoriske deers, sou as pterosauriers, mosasauriers, ichtyosauriers, plesiosauriers en dimetrodonten, höyret der taxonomisk eseen neet by (al wordet se wal vake under dinosauriers erekkend). Pterosauriers sint byvöärbeald ver verwant met dinosauriers, ümdat se med mekander in de clade Ornitodira sittet. Toch hebbet se neet de kenmarkende rechtupgånde holding wat wåre dinosauriers hebbet.

Wat grötde angeyt warren dinosauriers de oaverheyrskende ewarvelden up land in de mesosoiske tyd, vöäral in et jura en kryt. Andere deers warren neet sou grout. Sougdeers wörden byvöärbeald neet grötter as ne döärsneyde huuskatte van dissen tyd. Se warren meysttyds vleisetters sou grout as knaagdeers, dee vöäral up klein grei jaagden.

In 2016 wör der eskatted dat der in et jura en kryt tüsken de 1543 en 2468 soorten dinosauriers warren. In 2021 wörden et antal hüdigendaagse vöägel (vlegende dinosauriers) eskatted up 10,806 soorten. Wat doot enkel planten eaten, anderen enkel vleisk, wyders sint der sådeaters, viskeaters, insektivoren en allenseaters.

Vöäle dinosauriers hadden höärns en kammen up de kop, anderen hadden (en wat bestånden hebbet) en butachtig pantser. De meyste mesosoide dino's warren neet grötter as en menske en moderne vöägel sint meysttyds klein. Dinosauriers sint oaver de heyle wearld verspreided, yts wat öär al vöärin et jura lükked was. Moderne vöägel woanet in alle denkbåre ümstandigheiden, up et land en up et water. Der is bewys dat wat neetvlegende dinosauriers (sou as de mikroraptor) kunden vlegen of tenminsten sweaven. Anderen, sou as de spinosauriers, leavden deyls in et water.

Uutseen[bewark | bronkode bewarken]

Döär bepålde untdekkingen van neet sou lange leaden is et lastiger wörden üm wat te seggen oaver de verskyning van dinosauriers dee as allens afdekket. Toch hebbet souwat alle dino's dee töt nu to vünden sint meyr of minder nen form wat terügge geyr up den vöärolder den archosaurier. Latere dinosauriers hebbet den oorsprungeliken form wyder döäruntwikkeld, mär toch sint öäre kenmarken typerend vöär dinosauriers. Disse anpassingen of döäruntwikkelingen, dee van oorsprung begünnen by den meyst recenten deylden vöärolder van ne seakere taksonomiske grup, wordet de synapomorfen enöömd.

Sterling Nesbitt deade deepgraevend undersöök når underlinge verbanden tüsken archosauriers en uut dat undersöök kümmen twaalf synapomorfen:

 • In den skedel is ne oapening vöär de supratemporale fenestra, den höyvdoapening achterin den top van den skedel
 • Epipofyses, sküüns når achteren wysende uutsteaksels up de achterste boavenhöke van de vöärste beide nekwarvels tüsken den atlas en aske
 • Tip van ne deltopectorale kamme (en uutsteaksel wårup de börstspyren vastesittet) sit up of vöärby 30% laeger as et boavenarmbut
 • Den underarm is minder as 80% van den boavenarm
 • Den veerden trochanter (uutsteaksel wåras de startspyre an vaste sit) up et dybeyn is nen skarpen rand
 • Den veerden trochanter löpt neet lyk med de distale, laegere en marge, mär maket nen stikkeren hook met den skacht
 • Up de böävenste enkelbütte nemt de boavenste verbinding med et küütbeyn minder as 30% in van de breydte
 • Bütte achter up den kop kummet neet by mekander langs de middellyne up den boadem van de harsenpanne
 • In et bekken wordet de uutsteakende sitbeynder, skaambeynder en darmbeyn uut mekander hölden döär ne groute inedükkede uppervlakte (up et boavenste deyl van et sitbeyn sit en deyl van et oapen hüpgewricht tüsken et punt wår as et skaambeyn en darmbeyn by mekander kummet.)
 • Den uutsteakenden tip van et skeanbeyn bugt sik når vöärten en når buten
 • Kenmarkenden vertikalen rand underan de achterkante van et skeanbeyn
 • Eböägen uutsteaksel vöär et küütbeyn van et calcaneum (de boavenkante van et calcaneum, wåras et med et fibula samenkumt is hul).


Nesbitt beskreyv noch meyr möágelikse synapomorfen en untkrachtten en paar synapomorfen dee eyrder vöäresteld warren.


Dinosauriers hebbet en paar deylde kenmarken an et skelet. Mär dee kummet ouk oavereyn med andere grupen archosauriers of gölden neet vöär alle vrogere dinosauriers. Dårümme künnet se neet as synopomorfen eseen worden.

Dino's ståt rechtup up de achterste lidmåten, sou as vöäle andere moderne sougdeers, mär anders as de meyste andere kruupdeers. Dee lätsten hebbet de pöte vake an weaderskanten uutsteaken en gåt wydbeyns. Dat kümt döär de untwikkeling van ne terügwyking in et bekken (meysttyds en uutspåring) en nen knop up et dybeyn wat der når binnen up an wist. Döärdat se rechtup güngen kunden dinosauriers good ådemhalen under et beweagen, wårmed as se meyr uutholdingsvermöygen hadden en aktiver warren wydbeynse kruupdeers, wördt emeynd. Med de beyne recht under sik kunden se wårskynlik ouk töt öären bekenden ümvang evolueren, ümdat de pöyte et makkelik draegen kunden. Wat neet-dinosaure archosaurussen sou as de rauisuchianen haddden ouk rechte pöyte, mär dee hadden en ander hüpgewricht döär en edraid bekken.