Pulaar

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Et pulaar of fula is ne språke dee vöärnamelik döär de Fulbe in Westafrika wördt espröäken. Et höyrt by de atlantiske kongospråken van de Niger-Kongospråken. Et is en språkkontinuum wårby spreakers van angrensende regios mekandere makkelik verståt, mår nen spreaker uut Sudan hevt moide üm nen spreaker uut Senegal to verstån.

De name Fula wördt vöäral in engelske literatuur gebruked in nåvölging van den gelearde D.W. Arnott ümdat de term Fula makkeliker uut to spreaken is dan de westelike språknåme Pulaar en de oustelike språknåme Fulfulde. Dee naamgrense ligt in Mali.

Et Fula wördt espröäken in twintig afrikaanske landen, van Senegal, Mauritanie, Gambia en Guinee töt in Kameroon en Sudan, wårskynlik bünt der ouk grupen spreakers in Etiopie. Et is dårmed de wydst verspreide afrikaanske språke van Afrika. De språke wördt souwal in et latynske skrivt as in et arabisk skrivt eskreaven.

10 töt 16 miljoon lüde hebbet et Fula as moderspråke en dårnevven bünt der ouk noch vöäle lüde dee et as tweyde språke hebbet.