Stasjon Eanske

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Stasjon Eanske
Stasjonspleane
Stasjonspleane
Informasie
Ofkortige Es
Los-doan 1 juli 1866
Perrons 2
Perronspeure 4 (feaitlik 5, ömdet spoor 4 in twean deald is)
Lienden Stoatsliende D
Westmünsterlandbahn
Verveurders NS
DB Regio

Stasjon Eanske is n Neerlaands spoorwegstasjon. t Gung los öp 1 julie 1866, moar t stasjongebaaw van noe-an-n-dag kömp oet 1950. t Stasjon lig an n raand van t sentrum van Eanske, moar lea doe't baawd wörn boeten de stad an stoatsspoorliende D (Zutfent - De Gronauwe; los-doan tusken 1865 en 1868).

Stasjon SS (Staatsspoor)[bewark | bronkode bewarken]

Stasjon SS in 1943.

Öp 1 juli 1866 kreagn Eanske n stasjon de spoorliende Zutfent - Glanerbekke (Gronauwe). t Stasjonsgebaaw was van t tiepe Staatsspoor nieuw type 3e klasse. Ok Hengel had van 1866 töt 1899 zo n stasjon. De stasjons van noe dee in Meppelt en Zuudbrook (beaiden oet 1865) bint ok van det tiepe.

t Gebaaw wörn kenmarkt deur nen heugen mirrerisaliet met versierden fronton, met ne klokke. An de ziejden nen löagen vlöggel. Twea loage gebaawskens öpziejde dervan, verbönnen deur nen muur. Öntwarper van de earte generoasie Waterstaatstasjons is woarskienlik n (warktuug)baawkundigen K.H. van Brederode. Den was doe nich nen höllen wichtigen architekt, moar n stoat vönnen det nich al te wichtig in öare oawerweagigen. Doe bawen zee zo as de smoake van n tied det zea, en gebawer mosten veural "ekonomiesk, deugdelik en fuksjoneel" wean.

Stasjonsgebaaw van noe: t stasjon van Schelling[bewark | bronkode bewarken]

t Bioskoopjournoal van 28 oktober 1950 oawer t losdoon van t nieje stasjon in Eanske.
Stasjon van Skellige in de jöare 60.

t Stasjonsgebaaw det der noe steet is van noa n Tweaden Wearldkrieg en gung los in 1950. Architekt H.G.J. Schelling (1888-1978) öntwarpen t stasjon as miks tusken köpstasjon en parallelstasjon. Disse loatse funksie verloarn det in 1980 doe n treandeenst noar de Gronauwe dalgung. Hierdeur wörn t n gröt köpstasjon, woarbiej de verskilnde treandeenste vreemd nöast mekoar lean laanks de veurmoalige internasjonoale speure.

In t wieröpbaawplan van Eanske noa n Tweaden Wearldkrieg wörn grötte wiezigigen deur-veurd in n heufdweggenstruktuur. Hierdeur wörn de spoorliende in westlike richtige (noar Hengel) öp-heugd. n Niej stasjon was hierveur nödig, det ok weanzelik war deur de liggige van doe. t Olde Staatsspoorstasjon lea nöamlik wieter oe't stadssentrum dan det van noe.

Architekt Schelling öntwarpen in de jöare 40 en 50 verskilnde stasjonsgebawe, woarönner meer dee van Hengel (1951), Zutfent (1952) en Arnem (1954), dee alle baawd bint in de stiele van de Nieje Zoakelikheaid. Kenmark van alle stasjons is t beton met de völle zule. t Gebroek van beton kömmen vort oet de beskikboarheaid van t materioal noa n krieg. t Öntvaangstgebaaw, öp-zet oet modulen van 5,25 × 5,25 meter, is richt öp de köpspeure. De öntvaangsthalle is veur Schelling t wichtigste deal van t stasjon, nich vanweage de heugte moar mear as deur de losheaid. Disse losheaid stimulearret-e deur losse sloetsteanen te broeken. Deur n hoakvörmigen plattegroond wör vanzölf n stasjonspleane of-boakend, wat broekt wör t busverkear en taksies. In de jöare 70 wörn t busstasjon verplöatst noar n ziejkaant van t gebaaw, woardeur n heufdingang wenig mer broekt wörn en de rieziger via de ziejtrappe t stasjon ingungn.

In 2000 wörn t stasjon onmeunig verbaawd. n Ziejingang verdwönnen en in t mirren van de grötte öntvaangsthalle wörn nen niejen ingang moakt.

Seends 18 noveamber 2001 is der wier nen treandeenst noar de Gronauwe en Münster/Dortmund. De treane vertrökken van n niej-baawd perron, en niej an-lean spoor 5, de'j berieken können deur de oawerwegge te kroezen. Noa de verniejige van t emplasement in 2013 wörn det spoor wier vort-doan, en noe vertrekt de treane vanof t eustelike deal van spoor 4 (4b). Vanweage de verskilnde spoorbezeakerigessiesteamen in Neerlaand en Duutslaand sluut de spoorlienden fiesiek nich öp mekoar an. Doarmet is Eanske feaitlik n döbbel köpstasjon wörn.

t Stasjon van Eanske is höllemoal herniejd in 2013. t Wark an t spoor gebeurn vanof de zommer van 2013 tö't end van de zommer 2014. Durende de zommervakaansje van 2013 wörn t stasjon boeten deenst steld, wölke ploatsvönnen tusken 6 juli 2013 t/m 18 augustus 2014. Öp 19 augustus begönnen NS wier me't riejden van treane vanof t stasjon.

Treanverbeendigen[bewark | bronkode bewarken]

Serie Treansoart Roete Biejzönnerheaden
1600 Intercity Skiphol - Amesfoort - Deventer - Hengel - Eanske
1700 Intercity N Heeg Sentroal - Utrech Sentroal - Amesfoort - Deventer - Hengel - Eanske
7000 Sprinter Apeldoorne - Deventer - Almelo - Hengel - Eanske Ridt in n oawnd en öp zöndag nich tusken Almelo en Eanske.
7900 Sprinter Zwol - Almelo - Hengel - Eanske
20180/RB64 Regionalbahn (DB Regio) Eanske - Münster (Westf.) Hbf
20230/RB51 Regionalbahn (DB Regio) Eanske - Dortmund Hbf

Busverbeendigen[bewark | bronkode bewarken]

Bus[bewark | bronkode bewarken]

t Busstasjon Eanske Sentroal lig nöast t treanstasjon, woarvanof bussen noar alle wieken van Eanske riedt. Der is ok n antal strekkebussen. Bussen in de stad bint allen van Syntus, de strekkebussen bint van Syntus en Arriva. Zee riedt measttieds önner n noam Twents.

Stadsbussen[bewark | bronkode bewarken]

Liende Roete Biejzönnerheaden
1 Wesselerbreenk - Bosweenkel - Station NS - Twekkelerveald - UT/Langenkampweg
2 Helmerhok - Station NS - Roombekke - Deppenbrook - Bolhoar
3 Station NS - t Wooldrik - Esmarke - Glanerbrug
4 Stroinkslaanden - Station NS - t Zwering
5 t Zwering - Station NS - Hogelaand
6 Stokkerst - Loaresk - Station NS - Transportsentrum - Bokel
8 Hengel Stasjon NS - IKEA - Hengel, Vossenbelt - Hengel, Hasseler Es - Hengel, Groot Driene - Universiteat - Station NS - Van Heekplein - Wesselerbreenk - Transportsentrum - Hengel Stasjon NS Spitsbus
9 Station NS - Universiteat - Hengel Stasjon NS

Strekkebussen[bewark | bronkode bewarken]

Liende Roete Biejzönnerheaden
60 Eanske Van Heekplein - Eanske Stasjon NS - Oldzel Stasjon NS - Oldenzel De Thij Syntus, rid nich in t oawnd en öp zöndag.
61 Eanske Van Heekplein - Eanske Stasjon NS - Loster - Oawerdeenkel Syntus
62 Borklo - Nee - Hoksebarge - Eanske Stasjon NS - Oldnzel Stasjon NS - Deannkaamp Syntus, in de spitse vlöksdeenste vanof Nee en Deannkaamp noar de universiteat.
73 Eanske Stasjon NS - Eanske P+R Zuuderval - Hoksebarge - Grollo - Weenterswiek Stasjon NS Arriva, vlöksdeenst, rid öp zoaterdag en in n oawnd vanof Busstasjon Hoksebarge en öp zöndag alleane vanof Busstatsjon Grollo; Grollo-Eanske allean in de spitse.
74 Eanske Stasjon NS - Eanske P+R Zuuderval - Hoksebarge - Grollo - Deutekem OV-stasjon Arriva, vlöksdeenst, rid in n oawnd en in t weekende alleane vanof Busstasjon Hoksebarge