Naar inhoud springen

Overleg:Eglė Jurgaitytė

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Waffer dialek mut dit veurstellen? Sεrvιεи | Overleg » 20:06, 25 jun 2010 (CEST)[reageren]

Dat wee-k neet, moar ik kan-t good verstoan, a-k noar damphuus/damphoes kiek, proat TristanAidan Oaveriessels of Achterhooks. --Erik Warmelink 20:45, 25 jun 2010 (CEST)[reageren]

T is t dialekt da'k eleerd hebbe van minn noabers, dee volgns mee uut de ömgeefeng van Hoksebarge komt, moar dit is in elke eval t dialekt zooals ik t eleerd hebbe.

Okee, dan kan-k dat derbie zetten. Mar wee-j zeker dat 't bekanthied en iegnoardigen is en neet bekantheid en eignoardigen? IJ wönnen in 't plat namelijk meestentieds ie mar ei blif meestentieds ei. 't Kan netuurlijk oek ween dat 't in dat dialek aanders in mekaar zit, mar dat mu-jie mar vertellen. Trouwens goed um te zien da-j meeschrieven! Sεrvιεи | Overleg » 23:38, 25 jun 2010 (CEST)[reageren]
Ehm, Hollaanders sprekt 'ij' uut as 'ei' (na ja, ie hebt bijzonder), t Plat sprek t nog altied tzölfde uut. --Erik Warmelink

Na ja, minne noabers zeent onnertusn wal aal zear olde leu, van ietwa'n de neegntig, en k bin net fieftien, en k heb t eleard wannear k dertien war, dus t kan best wal wean da'k hier mit n best wal old dialekt skrief. Moak moar veraandringen a'j doar de behoofte an hebt.

Moin. Ik zal dr is oawer heurn bie kunnigheaid oet Hoksebarge. Dee is doar geboorn en keant ook wal plat (en kan t ook nog reelik skriewn). Heel mooi de'j metdoot Tristan. Vie köant aait nieje metwoarkers gebroekn. Dr zeent n antal dinge in t ärtikel wa'k zelf aanders zol doon, mear loa'w eerst t oardeel van t meakn oet Hokseboargen ofwochen. Woolters 00:27, 27 jun 2010 (CEST)[reageren]


Zö'w da innerdoad mear doon? K hebbe t zoo leerd, moar k wet neet öf t good is. Volgns minne noabers wa't zoo good, moar joa, wa'k heurd hebbe is da jiedre platsprekker/platskriever nen aandre manier hef öm t aal öpskriefn. K hebbe dös ginne idea öf de spalling öf wöarde dee hier stoat wal good wean. K woan traawns'n Eanske, en minne noabers dös ok. T zal miskien vergezoekd wean, moar miskien heb zee öar dialek n beatje loatn be-invloedn. K zegge neet da't heelmoal parfekt is wat hier aalmoal stoat, moar zoo he'k dös leard. A'j noe ewoan efn dit oan zee loat zien, dan za'k heal blieje wean.
En traawns, minne noabers kömt uut Nee, neet uut Hoksebarge. T spiet miej, minne foaler.
Hm, mer det ligt ja kort an mekoar, dus zovölle oonderskeaid hooft det nit te wean. Mer Nee ligt in n Achterhook, en Hokseboargen in Tweante. t Meakn oet Hokseboargen hef nog nit reageerd, mer hee is ook drok met aandere dinge, dus eawn gedeuld nog. Woolters 23:57, 30 jun 2010 (CEST)[reageren]
Wat mi-j et meest opvölt is et verskil in Ijmuiden en dit artikel. Dit lik n betjen op Tweants of Nee's deur iemand den net twee joar plat kan, moar in Ijmuiden steet zowat gin enkel woord good, as et oet Nee zol kommen. Ik hebbe hier toch n betjen n Hannie geveul bi-j, a'j ow dee nog herinnert, net as dat veranderen as iets kontroleerd lik te wodden. Sproake oet Nee en Hoksebarge liekt onmundeg op mekare, dus loa'w moar effen afwachten wat dee dervan zegt. Droadnaegel 00:19, 1 juli 2010 (CEST)
Joa Hannie kan ik mie nog heugn. Loa'w dr mer es n eugken op hooldn. Ik goa voort dinge in dit stuk anpasn, dus roopt mer a'k wat nit good hebbe. Woolters 17:36, 1 juli 2010 (CEST)
Öm eefn n misverstand dr uut hoaln, det stuk euver IJmuiden is neet deur miej eskriefd, moar deur min zuske. Hee hef t noch neet zo good eleard as k, en iegnlek kan hee noch neet ns good Hollaands skrief. K wet da'k dr ok neet zo good mit bin, moar k denkn da'k t wal probeern kunn'n. A'k dr föaler'n hebbe emoakt dan heur k t groag, moar IJmuiden is dös van ne aandre skriefster.