Naar inhoud springen

Drumkorps

Etalasy-artikel
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Beatrix' Drum & Bugle Corps oet Hilversum tiedns de Europese Finales van 2007
de Cavaliers Drum & Bugle Corps oet Rosemont, Illinois tiedns de wearldfinales van 2004

n Drum & Bugle Corps (meestieds of ekortt tot Drumkorps) is n muziekkorps wat besteet oet kopperbloazers, slagwoarkers en nen colorguard. Disse bands zeent et bekeandst en meest verspreaid in Amerika en Kannada. De stiel is ook oawer eweeid noar (deeln van) Europa en Azië.

Drumkorpsn zeent organisasies dee gin weenst maken weelt. Ze doot met an wedstriedn, optochtn, festivals en aandere publieke geleagnheedn. Vuur Amerikaanse topkorpsn is dr ne leaftiedsbeteuning, ofhaankelik van n boond woer at ze lid van zeent. Doarvuur mut de leedn aait tusken de 14 en 22 joar wean. Aandere boondn loatt ook junger en eulder too. Boetn Amerika is dr gin leaftiedsbeteuning.

Westriedkorpsn doot zommerdaagns met in toern duur Amerika, langs alle grote drumkorpswedstriedn. Wedstriedn wordt eheuldn op Amerikaanse voetbalveeldn. Ze wordt beoordeeld op et Algehele Plaatjen (General Effect), Visuele Oetvoering (Visual Performance) en Muzikale Oetvoering (Musical Performance). Doarvuur krig et korps n antal peuntn, dee as met mekoar et totale peuntnantal bepoalt.

De korpsn studeert alle joarn in de zommermoandn nen niejen show in, den't tusken de 8 en 12 minuutn doert. Dissen show verbettert ze gedoernde et zommerseizoen. Nen kleainn show hef as vuurdeel det de leedn mear tied en kaans hebt um lastigere dinge an te learn. et Resultaat is ne topprestasie. et Heugtepeunt van et wedstriedverbaand ligt in de finalewekke, an et eande van et seizoen. Dit is meesstieds de eerste wekke van augustus. Wat korpsn hebt verskeaidene muziekstieln an enömn as haandelsmoark. Aandern doot alle joarn wat aanders. Geleefde stieln zeent symfonies, jazz/big band, popmuziek, muziek van bekeande theaterstukke, en Latiens-Amerikaans.

Topkorpsn dee't slim völle an wedstriedn doot, zeent mangs 8 tot 10 wekke op toer. Hierbie is tot wal 12 uur op n dag oefenn gin apartigheaid. Aandere korpsn loatt de leedn wat mear vriej um ook boetn drumkorps wat vrieje tied te hebn. Ook zeent dr nog korpsn dee at helemoal neet an wedstriedn met doot, umdet dee zik mear richt op muziekoonderwies was -wedstriedn. Wieters gef et nog korpsn dee't allene vuur et vermaak bestoat, as leefhebberieje vuur oold-topkorpsleedn.

Drum en Bugle-korpsn komt oet et Amerikaanse leager, aanders dan aandere marsjeernde muziekkorpssoortn. Van kort noa n Eerstn Wearldoorlog töt noa 1970, wördn korpsn aait bekostigd duur de VFW en et Amerikaanse Legioen (beaide Amerikaanse veteraannboondn). Hierumme eisken disse bekostigers det et nen militearn groondslag har. Zo um en noabie de joarn '60 woln völ korpsn mear kreatieve vrieheaid en bettere kostndekking van öare sponsors. Aandern veundn det ze an wedstriedn zo weinig verdeenn konn, det et de möaite neet was um nog met te doon. Vearder veundn ze det de toenmoalige beoordelingswieze de kreatieve en muzikale meugelikheedn indamn. Op et heugtepeunt van et toenmoalige drumkorpsgebuurn (mear as doezend korpsn oawer heel Amerika) besleutn n antal korpsn met mekoar nen eegnen boond op te richtn: de Drum Corps Associates in 1965 en Drum Corps International in 1972. Um dee tied warn völle korpsn öare oolde bekostigers al kwiet.

De korpsn dee't oawer bleewn, mosn alverdan wieter van hoes um bie et daalnde antal wedstriedn bie te wean. Det was nog zwöarder vuur öare kas en tied, en vuur öare leedn persoonlik. Tegeliekertied wördn de köstn vuur de veeldshows alverdan heuger, umdet doar mear andacht vuur köm. Doarbie wör de vroage noar bettere lesn en kreatieve inbreng zo hoge det völ wedstriedskorpsn et neet biebeenn konn en op et gat kömn. In 1990 warn dr nog mear n heandkevol van de eerste oolde drumkorpsn oawer. Oondertusken warn dr wal nen hoop niejn bie ekömn, dee at et rechtevoort nog aait good doot.

Ook n antal tradisjonele neet-wedstriederichte korpsn (mangs verkeerd "alumnikorps" eneumd) maakn nen duurstart in de joarn '80 en zeent nog aait goans. Disse korpsn hooldt onmeundig gearne tradisies in eare en doot met opzet neet met an moderne verniejiges.

De korpsn hoowdn zik neet länger an de richtlienn van de zestiger joarn te hooldn en begunn nieje bedeanksels too te pasn. Vuurbeelde doarvan zeent et gebroek van bloasinstrumeantn (horns) met meardere ventieln, verskilnde snelheedn binn de muziek, lastig te loopn showvörme, an epaste kostuums van de vlagnleu en gebroek van stilstoand orkestslagwoark.

In noavolging van Amerika hebt de leste tientaln joarn völle Europese laandn nen eegnen drumkorpsboond op erichtet. Ene van de eerstn was de DCH (Drum Corps Hollaand), den at duur weainig belangstelling oeteandelik ontbeundn wör. Later köm hier DCN (Drum Corps Nederland) vuur terugge, den't duur de tooname in belangstelling vuur drumkorps wal succesvol is. Oonderwiel warn dr ook boondn ekömn in Duutslaand (DCG), Engelaand (DCUK en BYBA), Fraankriek (DCF), Zweedn en Italië. Noa oawerleg wör beslötn um vuur al disse verskeaidene boondn nen oawerkoepelnden boond in te steln; de DCE (Drum Corps Europe).

Oonderskeaid met marching bands

[bewark | bronkode bewarken]

Sommige leu meant det drumkorps niks aanders is as n veredeld muziekkorps of marching band, terwiel at dee beaide geliek op zeent egoan in de ontwikkeling. et Grötste verskil met aandere soortn korpsn is det drumkorpsn allene bloasinstrumeantn hebt woervan as n beker noar vuurtn wis. Ook hebt ze gin hooltbloazers. et Hoogseizoen vuur drumkorpsn is et zommer. De eerste oefendoatums lignt al in oktober van et vuurgoande joar. et Hoogseizoen van nen marching band lig in et noajoar. et Programma (show + muziek) van topkorpsn is meestieds völle moeiliker as det van marching bands, umdet leedn van drumkorps niks doot boetn et korps, en vake duur nen slim zwoarn selektieserie goat (audities).

muzieklieste

[bewark | bronkode bewarken]

Ne show dreeit vake um eenn stiel of thema of volgt verskeaidene thema's langs ne bepoalde liene. De meeste topkorpsn hebt neet n poar lösse nommers achter mekaander, mear loatt alle muziek an mekoar skriewn duur spesjaal in ehuurde muziekskriewers. Hierbie is et thema, et verhaal achter de muziek, onmeundig belangriek. Vake, en vuural as et korps muziek van klassieke skrievers gebrok, wörd dr vuur ekeuzn um juust meardere woarkn van den muziekskriewer te gebroekn as thema. De leste joarn wörd et alverdan gebroekeliker vuur korpsn um totaal nieje muziek spesjaal vuur et korps te loatn skriewn.

Wat opbouw angeet hebt alle shows n zelfde verloop: eerst keump n Lösmaker (de opener). Dit is et eerste nommer van n show, bedoold um n andacht van et volk te trekn. Doarnoa is et korps vrie um te kiezn wodöanig of ze et vearder doot, mear dr zeent wal veardere vaste peuntn. Vake is dr in nen show ne ballade te veendn as röstpeunt. Sommige korpsn hebt bepoalde ellemeantn as kenmoark. Dee komt in elke show wier. Dit haank of van wolange of n stuk doert. Ook zeent dr verskeaidene "teunmomeantn" (solo's of features) van verskilnde oonderdeeln van et korps. Doarnoa wörd ne show of eslötn met ne "Ofsloeting" (closer), wat et heugtepeunt van de show mut wean. Zo probeert ze n oetbalanseerd programma te kriegn met n verskeaidn antal snelheedn in de muziek en momeantn um te loatn zeen wat et korps allemoal kan.

Sommige korpsn hebt aait n bepoaldn stiel as haandelsmoark; The Phantom Regiment hef aait anpassings van klassieke stukn, The Blue Devils doot aait met Jazz en The Madison Scouts doot aait met Latin.

Instrumeantn

[bewark | bronkode bewarken]
Contra-riege van de Brigadiers Drum & Bugle Corps oet 2007

Ene van de meest kenmoarknde ellemeantn van drumkorps is et gebroek van eankel kopperne bloasinstrumeantn met n beker noar vuurtn. Det zeent van hoge noar lege trompetn, mellofoons, baritons en/of eufoniums, en skoolderbasn (offisjeel Contrabasbugels, mear aait of ekortt tot contra). Euldere drumkorpsfanaatn zöalt trompetn vake soprano's neumn. Soprano's zeent feailik trompetn, mear ze hebt nen wat smallerden beker en ne wat roemere oetboarige. Met de joarn is et drumkorpsgebuurn versköawn van recht ventielloze bugels noar moderne bloasinstrumeantn met meardere ventieln. Rechtevoort gebrok gin eankel korps nog de bugels van vroger. Tradisjoneel hadn drumkorpsn de instrumeantn in G-stemmige, mear rechtevoort magnt ze ook aandere stemmiges gebroekn.

De meest gebroekte stemmiges zeent G, Bb en F. De meeste korpsn zeent oonderdoems oawer estapt op et gebroek van Bb instrumeantn, mear ze loatt de trompetn nog zo maakn det ze better zeent vuur boetn, en det ze op soprano's liekt wat vörm en geluud angeet. Mellofoons zeent spesjaal oontwörpn vuur drumkorps um nen teegnstem vuur de trompetn te zeukn. Noa völle probeern bleek det ze better geskikt warn dan aandere vergeliekbere midln-register (alt-toon) instrumeantn zo as n Fraansken Hoorn of Flugelhoorn. Skoolderbasn zeent feailik gewone tuba's, mear zo an epast det n spöller ze op n skoolder kan dreagn met n beker noar vuurtn.

Vuur 1999 verplichtn de DCI zinne drumkorpsn det alle instrumeantn in G-stemmige steundn. In det joar nöm et DCI-besteur n vuurstel an um ook aandere stemmiges too te loatn. Doar mochen nog aait gin aandere instrumeantn bie kömn (dus ginne skoeftrompetn of aandere instrumeantn woer't gin ventiel an zit). Vanof 2000 gung n regel in. In 2004 gung DCA ook oawer. Hierduur kon bestoande muziek dichter bie de oorsproonkelike muziek ummeskreewn en an epast wordn. Ook konn korpsn zo goodkeuper (bettere) instrumeantn koopn en konn ze de instrumeantn makkeliker duurverkoopn (boetn drumkorps umme, umdet det ne völle gröttere ofzetmoarkt is). De bloasinstrumeantn van drumkorps stoat rechtevoort zowat allemoal in Bb-stemmige, met de Mellofoons in F.

De bassliene van de Cavaliers van 2006 doot repeteern

t Slagwoark besteet oet twee verskeaidene, mear eawnzo belangrieke oonderdeeln. et Frontwoark (front ensemble, meestieds "pit" eneumd) en de batterieje of tromnriege of -liene (drumline).

t Frontwoark besteet oet orkestrale slagwoarkinstrumeantn, zo as marimba's, xylofoons, vibrafoons, kloknspel, paukn, bekns, gongs en verskeaidene tromn en biejinstrumeantn dee't de muziek oonderstönt. Duur de eersteneumde instrumeantn wörd de pit mangs as grap ook wal tingelspul, -dinge of -woark eneumd. Duurdet disse instrumeantn vake te groot en te zwoar zeent um met oawer n veeld te slepn, stoat ze op esteeld op de middelliene (50-yardliene), boetn et veeld, en kort bie et kiekvolk. Grote korpsn hebt 8 tot 12 man in et frontwoark stoan. Dr zeent rechtevoort völle korpsn dee at verstoarkige in öar frontwoark gebroekt, um de fiene instrumeantn ook good te loatn heurn in grote stadions. Hieroawer wörd nog aait völle steggeld, woerbie de vroage is woer't de greanze lig. Dr zeent ook korpsn dee at de verstoarkige gebroekt vuur stuks kuiern, zingn, beatboxen en zelfs et oetverstoarkn van bloassolo's.

Vuur 1982 hadn korpsn nog gin frontwoark. De pitspöllers van toen leupn met spesjale marsjeermarimba's met op et veeld. Aandere korpsn (zo as Phantom Regiment en Blue Devils) hadn nen eankeln pauknspöller vuuran op et veeld stoan. Vanof '82 wör det soort slagwoark vuuran, boetn et veeld ezat.

De batterieje, of tromnriege, besteet oet slagwoarkers dee at saamn met de bloazers en colorguard op et veeld metloopt in de show. Meesttieds besteet ne batterieje oet 4 soortn instrumeantn: ne riege van kleaine tromn (snare drums), tenoortromn (meesttieds "tenors" eneumd, mear ook wal "quads" of "quints") en tonale grote tromn. Disse leste zeent op verskilnde toonheugtes estemd. Wat korpsn hebt hier dan nog n antal beknspöllers bie. De meeste korpsn hebt de beknriege dr achterhen edoan, zodet ze dee spöllers op aandere instrumeantn konn gebroekn. De beknrieges dee't nog wal bestoat, bedeankt vake de meest oetgebreaide visuele figuurn, dee at oawer de joarn kenmoarknd vuur öar korps zeent ewördn. Wieters zeent ze vake ne oonderskatte, mear belangrieke oonderstönnige vuur de muziek. De bekeandste Amerikaanse korpsn met beknrieges in de batterieje zeent de Santa Clara Vanguard, de Madison Scouts en de Crossmen. n Europees bekeand korps met ne beknriege is Jubal Drum and Bugle Corps oet Dordrecht.

Visueel programma

[bewark | bronkode bewarken]
Colorguard van Beatrix'
Madison Scouts 2008. Korps van eankel kearls
Formasie oet et programma van de Oregon Crusaders 2008

De color guard of "guard" hef as doel met daans en verskeaidene attribuutn de muziek kluur te geewn en oet te beeldn. Ze zeent n onmisboar elemeant in de show en et verhaal achter de show ewördn. Ze wordt ook wal "vlagnleu" eneumd. In Europa wörd dit van ooldsher as vrouwleuwoark ezeen. In Amerika zeent twee korpsn (Cavaliers en Madison Scouts) dee't öarn oorsproonk hebt in de padveenderieje (Boy Scouts). Dee hebt as regel det dr allene mear kearls in magnt, dus ook de vlagnleu zeent kearls. Duur mekoar is skoonwal et grötste deel vrouwe. Vuural in Europa, umdet de meeste kearls zik doar te völle kearl veult.

De standaard oetröstige van de color guards zeent vlagn (flags), (nep)gewearn (rifles) en zwearde (sables). Mangs komt hier nog aandere attribuutn bie, dee't de show oonderstönt, zo as metaalne stänge, hoepels, bälle, ezw.

Wieter vult ze de hele oetstroaling van et korps an duur mangs deel oet te maakn van n showfiguur. Meesttieds mut de guard et plaatjen kluurig "umliestn", ook binn korpsformasies zelf. Net as aandere oonderdeeln van nen drumkorps, hef de guard ook regelmoatig momeantn um te loatn zeen wat ze köant.

Terwiel as de muzikaantn aait verskeaidene joarn achtereen et zelfde pak hebt, wordt de päkke van de colorguard ieder joar emaakt noar et verhaal van de show, den at vanzelf ieder seizoen wier aanders is.

Umdet dr in et verleedn boetn et zommerseizoen weainig te doon was binn et colorguardspul op topnivo, zeent ze in Amerika begunn met de winterguard. In et weenterseizoen doot ze reppeteern vuur spesjale colorguardwedstriedn. De finales zeent roond meart. Ook in Neerlaand wörd dit edoan; seend n antal joar he'j de Color Guard Nederland (CGN) en et Indoor Percussion Circuit (IPC).

Showformasies

[bewark | bronkode bewarken]

De showfiguurn (saamn de drill eneumd) zeent stoark oontwikkeld in de drumkorpswearld. De euldere formasies zo as blukke en aandere symetriese vörme wordt ja nog wal gebroekt vuur et effekt, mear zeent vuur n groot deel vervöngn duur abstrakte figuurn en figuurontwikkelingn. Disse wordt bedacht met hulpe van spesjale computerprogramma's vuur et skriewn van shows. Showskriewn is nen keunst op zich; zo wördt dr sekuur vuur ezorgd det bepoalde instrumeantgroepn aait bie mekoar stoat, en det leedn dee't nen solo hebt ook good oonder n andacht komt. Wieters mut de showskriewers dr acht op geewn det de showfiguurn de muziek oetbeeldt en oonderstönt. Doarbie mut et dr ook nog es mooi oetzeen.

Op technies vlak köant showfiguurn opdeeld wordn in verskeaidene kategoriejn: rechte lienn, statiese vörme, formasies van bestoande vörme, en vörme baseerd op beweaging. De snelheaid van de show kan ofwisseld wordn um et ene moal ne laankzame vlöaindige beweaging te maakn en et aandere moal ne riege van vlot dreeinde lienn of veraanderende boagn. Völle neet-symetriese vörme wordt evörmd met et volg-oewn-vuurman-principe (follow-the-leader).

Völle drumkorpsn gebroekt ook nog wat makkelikere silhouetn en simbooln, zo as veerkaantn, blukke, dreeheuke, kringe, en aandere bekeande vörme. Vörme dee't op hoge snelheaid in mekoar oawergoat, köant beheurlik indrukweknd wean. In de loop van de tied zeent dr nen hoop verniejnde figuurn bedacht, dee't de meugelikheedn vuur korpsn onmeundig groot emaakt hebt. Bepoalde korpsn hebt bepoalde figuurn as "haandelsmoark". The Cadets oet 1983 kömn met de "Z-pull", woerbie n Z-figuur oet erekt wördt töt ene lange liene. Dit loatt ze in iederen show wierkomn. Aandere vuurbeelde zeent de verskienende en verdwienende kruusformasies van The Star of Indiana oet 1991, n "dreeinden" dubbeln spiraal van The Cavaliers oet 1995 en n diamaantslieper: ofzeunderlik dreeinde veerkaantn in ne grote roete, van The Cavaliers oet 1999.

n Antal korpsn gebrok "haandelsmoark"-simbooln. The Crossmen maakt elken show n Maltees Kruus, Carolina Crown maakt aait ne dreepeuntige krone en de Madison Scouts maakt aait ne Fraanske lelie (symbool van de padveenderieje). Dit soort vörme wordt aait good ontvöngn duur et publiek. In Europa zeent ze nog neet zo wied det ze zelf signatuurvörme an nemt, mear ze kiekt nemt völle oawer van Amerikaanse korpsn. Vörme en oawergänge dee't baseerd zeent op vlotte kruusbeweagingn duur mekoar zeent lastig te beskriewn, umdet ze alle kaantn op köant. n Vuurbeeld hiervan is de "bloemkoolformasie" (scatter drill), woerbie et korps in nen ondudeliken, onvasten vorm geet loopn um doarnoa in nen onverwachten vorm wier bie mekoar te komn, um et volk zo lange meugelik in et ongewisse te loatn. n Vuurbeeld hiervan was et 007-figuur oet de Cavaliers-show "007" oet 2004.

Stille stoan lik vake et makkelikste dr of, mer vuur drumkorpsn beteeknt stille stoan nooit helemoal stille. Vake wörd nen vorm in de show stille zat op n lastig peunt in de muziek, zodet de spöllers n kop eawn better bie de muziek köant hooldn. Dit wördt met verskeaidene termn eneumd, zo as "parkearn en plearn" (park and bark). et Korps blif dan op deezelfde stea, mear de spöllers doot kleaine stäpkes, beweagingn, daanskes, zweein met et instrumeant, en aandere dinge dee't dr good oet zeet. Vuur de härtste en lengste akkoordn bliewt korpsn stille stoan, zodet ze mear kracht köant zetn.

Marsjeertechniekn

[bewark | bronkode bewarken]

Ieder korps hef wier zinne eegne maneern van loopn, um zik te oonderskeaidn van aandere korpsn. Vuurbeeldn zeent loopn met et been zo estrekt meugelik, of juust et buugn van et knee, de teenn aait recht noar vuurtn, of metgoan met et natuurlike buugn van n voot. Alle korpsn begint alle loopbeweagingn ("loopt of") aait met n leenkervoot, behalve Cadets Drum & Bugle Corps, dee aait op rechts ofloopt. et Beginsel van marsjeern is n "roltrad" (roll step), woerbie a'j eerst de hakke dale zett, ofrolt oawer n bal van n voot en oeteandelik op n tee oetkomt. Dr köant kleaine verskiln per korps wean, mer et streewn is aait um zo vlöaindig meugelik te loopn. Hierduur wörd n toon bie et poesn in et instrumeant zo min meugelik beïnvloodt duur et booltern van et loopn. Zo kan dr op alle snelheedn, looprichtingn en tradgrötte n besten klaank epoestet wordn. et Loopn mag gin invlood hebn op et boawnlief van de spöllers. et Boawnlief mut aait stille wean en noar et publiek gericht wean vuur de beste geluudsoawerdracht. De jury en et publiek zitt ja aait an ene kaante van et veeld.

Bloazers köant et oonderlief in de looprichting dreein, mear de batterieje kan det neet, umdet öare instrumeantn in de weg zitt. Hiervuur is n "kruuspas" (crab step) oet edokterd, woerbie de spöllers opzied köant loopn duur de bene kruuslings vuur mekoar hen de beweagn, zodet ze met et gezichte noar vuurtn opzied loopt (zo as krabn det ook doot). et Keump hoaste nooit vuur det bloazers en slagwoarkers et hele lief noar de looprichting dreeit. As et wal gebuurt, is et vuur visueel of muzikaal effekt. Umdet de colorguard allene metdut vuur visuele oonderstönnige, magnt ze alle kaantn oet as det mut. Achteroet loopn gebuurt duur op de teenn te loopn, mear dr zeent ook korpsn dee't n roltrad achterstevuurtn oetvoert op laankzame snelheedn. Colorguard, en mangs bloazers as ze ne onmeundige vlotte formatie mutn maakn, doot vake an "jazzrenn" (jazz run). Dit heult in det n tee de groond eerst raakt en dan de hakke dale keump.

Umdet optreedns en wedstriedn in de Amerikaanse divisies aait allene in de zommermoandn zeent, begeent et vuurbereaidn op et volgende seizoen zo rap as et vurige is of elop. In Europa hebt de korpsn ook in aandere joargetiedn wal optreedns. Korpsn zeent et hele joar duur wal drok. In de moandn vuur et eerste oefenkaamp doot de korpsn nieje leedn antrekn, et besteur woarvn, muziek oetkiezn, nieje show skriewn, ezw.

Oefenkaampn

[bewark | bronkode bewarken]
De Blue Stars doot repeteern in 2006

Vuur DCI topkorpsn is et seizoen met recht zwoar te neumn. De meeste korpsn organiseert op of noa Thanksgiving Day (n 4den doonderdag van november) de eerste kaampn. Doarnoa hebt ze alle moandn n kaamp an et eande van de wekke, gedoernde et weenter. Leu dee't lid weelt wordn, komt letterlik van oawer de hele wearld um bie de kaampn van öare favoriete korpsn te wean. Um lid te wordn van n topkorps in DCI mut leefhebbers striedn um n pleatsken (audisies). Vake lignt de eerste plekn al vaste gedoernde de eerste poar kaampn. Zo um de leantetied zeent de leedn ekeuzn en wordt dr mear kaampn eheuldn noar gelang et zommertoerseizoen körterbie keump. De meeste topkorpsn verlangt van de leedn dee't neet oet de buurte komt, um tiedelik oonderdak kortbie de oefenstea van et korps te veendn. Dit kan in hoes wean bie leedn dee't wal kortbie woont, of in löage sloapvertrekn um et wekneande van Memorial Day (n lestn moandag van mai). Vuur et grötste gedeelte van mai en vear tot in juni (an et eande van et skooljoar, as dr zowat gin les mear is) wörd dr zowat alle deage oefend. Zo köant de leedn de leste stuks van de muziek en de show good instudeern vuurdet de wedstriedn begint. Dit oefenn vuur et wedstriedseizoen an doert dree töt veer wekke. Leedn doot in dissen tied tien töt 14 uur daagns en zes of zeuwn deage in de wekke oefenn. Teegn et eande van juni goat de korpsn toern.

Vuur Amerikaanse seniorkorpsn is et verloop van et joar neet zo zwoar. De meeste leedn doarvan zeent ja volwasn en mut daagns hen woarkn. De meeste senior-korpsn oefent zoaterdaagns of zöandaagns en mangs 's oawnds duur de wekke. In plaatse van grote toern duur et hele laand goat disse korpsn meestieds allene in et wekneande vort en spölt in kleaindere wedstriedn. Neet-striedboare korpsn zo as tradisjonele drumkorpsn en alumnikorpsn (vuur oold-leedn van topkorpsn) hebt vake helemoal gin dudelik seizoen. Ze oefent en doot optreedn wonnear at et öar oetkeump. Mangs löt zon korps zik eawn zeen tusken de wedstriedn van de DCI en DCA topkorpsn duur.

In Europa en Azië geet det krek zo, doar zeent ze neet zo drok met de korpsn. et Keump mangs vuur det n Europees korps met geet doon an Amerikaanse wedstriedn, mear umdet ze de eisken van DCI-topdivisies neet woar köant maakn (leaftiedsbeteuning, antal leedn), köant ze neet metdoon op et heugste nivoo.

Umdet zowat elke Amerikaanse skole ne eegne skoolband hef, is et vuur Amerikaanse topkorpsn lechter te voldoon an de leaftiedsgreanze en um elk joar wier niejn anwas te veendn. Hierduur köant ze ook makkeliker selekteern en echt de gode spöllers dr oet visken. In Engelaand hebt ze nen eegnen jeugndboond, de British Youth Band Association (BYBA), mer et is gin vast oonderdeel van de skooln. Umdet disse korpsn et zoer hebt, wörd dr skoonwal de leste joarn oawer ekuierd um de leaftiedsbeteuning dr achterhen te doon. Umdet et spöln bie n Amerikaans topkorps et heugst haalboare is, zeent dr steeds mear leedn van Europese of Aziatiese korpsn dee't n poging doot um too eloatn te wordn in zon korps. Vuur Nederlaanders is dr zelfs n spesjaal fonds vuur op ezat: de Dutch in DCI.

Ofdeeliges/klasses/Divisies

[bewark | bronkode bewarken]

Korpsn wordt noar et antal leedn, leaftied van de leedn en wovölle det ze met weelt doon an de toer in edeeld oawer verskeaidene klasses. Disse verdelige is oawer de joarn veraanderd duur veraanderingn in trends en regels.

Vuur 1993 heuldn de verskeaidene Drumkorpsorganisasies wearldwied ongevear disse indelige an:

 • Lösse Klasse. Hierin deedn de grote korpsn met dee't op de grote toer met goat.
 • A-Klasse. Korpsn met meender leedn in meender zwoare toer.
 • Cadet Klasse (jeugndklasse). Vuural jeugndleedn, meestieds oonder 14 joar. Disse korpsn zorgt meesttieds vuur nieje leedn in de gröttere korpsn.

Disse indelige wör an epakt en herstruktureerd vuurdet et seizoen van 1993 zol beginn (en nog n moal in 2006), en wör gebroekt töt an 2007, woerduur toewmoals dit de indelige was:

 • Ofdelige I: Töt an 135 leedn.
 • Ofdelige II: Tusken 70 en 135 leedn.
 • Ofdelige III: Töt an 79 leedn, woerbie de leedn vake öar eerste könnigheaid met Drumkorps kriegnt.

Dr was nen oawerlap van Ofdelige II en III, woerbie korpsn tusken van tusken de 70 en 79 leedn zelf kiezn konn of det ze in II of III metdeedn.

Op 23 september 2007 wör noa stemn van Ofdeliges II en III ne nieje indelige an enömn:

 • Wearldklasse: Töt 150 leedn.
 • Lösse klasse: 30 töt 150 leedn.

Korpsn oet de Lösse Klasse doot in meender wedstriedn (ongevear 20) met as de Wearldklasse (30 töt 35). Töt an et eande van de neegntiger joarn konn verskilnde korpsn oet verskilnde klasses toch bie mekoar in ne wedstried terechte komn. Rechtevoort is dr ne dudelike ofbakening van de beaide klasses. Ze hebt beaide ofzeunderlike wearldkampioenskapn, dee't toch meestieds wal op dezelfde plaatse heuldn wordt. De Kwartfinales (Prelims) wordt eheuldn op deenksdag, de Halve Finales (semifinals) op doonderdag en de Grote Finale (Grand Finale) op zoaterdag. De deage tuskenduur köant de korpsn nog oefenn.

t Drumkorpsgebuurn in Europa (wat vaalt oonder de DCE) besteet oet de oolde 3 ofdeliges:

 • lösse klasse
 • A-klasse
 • Jeugndklasse

t Antal leedn is hierbie neet belangriek. et Haankt net of van wo hoge o'j oewzelf as korps inskatt en in wat vuur ne klasse a'j oewzelf indeelt.

Dr zeent wal kleaine vuurweardn töt tooloating töt de DCE kampieonskopn: A'j oe weelt inskriewn vuur de Lösse Klasse en in et vurige seizoen in de top 10 eaindigt zeent, of in de Jeugndklasse in de top 3, kö'j zo wier metdoon. De wietere korpsn köant zik wal inskriewn, mear doarbie geet de organisasie kiekn noar de in et verleedn behaalde resultoatn, spreaidige per laand, en spreaidige per klasse. Wat korpsn kriegnt nen wildcard, dee köant dus op proef metdoon. De korpsn dee't zik inskriewt mut ook op zien meenst eenmoal metdoon met ne aandere DCE-wedstried.[1]

Busse van de Santa Clara Vanguard

Terwiel at ze op toernee zeent, reaizet de topkorpsn vuural 's nachtes noa n optreedn. De leedn sloapt in de busse, of in sloapzäkke van gymzaaln as ze op et volgende peunt van de toer komt. Oonderdak is vuurof eregeld vuur de hele toer, bie skooln, koarkn en aandere publieke gebouwn. De korpsn doot daagns zo lange meugelik oefenn vuur det ze op pad goat vuur nen wedstried 's oawnds, at den dr dan is. Neet alle daagn hebt ze wedstriedn, vake wördt nen dag ook besteed an reaizn oawer grote ofstaandn, of nen heeln dan vuur repeteern.

n Volledig korps wat good löp hef nen antal voartuugn, woeroonder dree busn vuur de leedn en et bestuur, ne vrachtwage vuur verkoopsmuk van et korps, wat bie wedstriedplaatsn verkoch wordt, en twee kleaine vrachtweagntjes, woervan at dr ene vuur de instrumeantn en show-toobeheurn is, en n aandern de köknvrachtwage (n kokwaagn) is. et Meeste etn wördt duur de kokwaagn verzörgd, mear mangs hef et korps nen vriejn dag woerop de leedn dr op oet magnt, en zelf etn kokt of koopt.

Mear de korpsn doot neet allene met an wedstriedn. Ze doot gedoernde et zommer ook met in optochtn, parades, en stilstoande optreedns um in de belangstellige te komn, en geeld vuur et korps te verdeenn an kaartjes vuur optreedns dee an et publiek verkocht wordt. Op n 4den juli goat de korpsn noar grote plaatsn, zodet ze an meardere parades op n dag met köant doon.

t Zommertoerskema wörd vake op edeeld in kleaindere toerkes. n Eerstn toer besteet oet et loopn van lokale of regionale shows, woernoa at de korpsn terugge goat noar de thoesbasis vuur makkelik oonderdak en oefenruumtes. n Eerstn toer eaindigt zo midln-juli met n reginaal kampioenskop, woernoa at de leedn nen antal daagn vrie hef. Dit is vuur völle leedn de ennigste meugelikheaid um eawn noar thoes te komn. Doarnoa komt ze wier tehoop um op de gröttere toer te goan, den at n nasjonaal karakter hef, en den at oeteaindelik oetkeump op de DCI Finales.

In Europa is dr ginnen echtn toer. Twee Hollaandse korpsn (Beatrix' Hilversum en Jubal Dordrecht) goat seend n poar joar met mekoar op oefenkaamp noar Italië. De DCE-wedstriedn wordt allemoal in Neerlaand eheuldn, zodet alle deelnemnde korpsn noar Neerlaand munn komn, mear ne roondreaize duur Europa besteet neet. Korpsn doot wal es met in optochtn in Fraankriek of Duutslaand, mear dee oetstepkes doert meesttieds neet lenger as 3 deage.

Metdoon in DCI

[bewark | bronkode bewarken]

Eens in de zovölle tied geet n Europees korps noar Amerika um doar in de Lösse Wearldklasse met te spöln. Dit kostet onmeundig völle geeld, zodet allene de Europese topkorpsn dit eens in de zovölle joar köant woarmaakn. De korpsn dee at dit al n moal of wat hebt edoan zeent wier Jubal oet Dordrecht en Beatrix' oet Hilversum. n Aander, meender bekeand korps det in 2008 metdee was Strängnäs Drum & Bugle Corps oet Zweedn. Ook de Senators Drum & Bugle Corps oet Engelaand hef et in et zinne um in de vuurlignde joarn met te doon in Amerika. In 2010 gung et Kidsgrove Drum & Bugle Corps oet Kidsgrove in et Verenigd Keuninkriek metdoon in DCA, n teegnhanger van DCI. Doar haaln ze de finaleroondes oeteandelik met ne 8ste plek. Doarop wunn ze de DCE wedstriedn in Koarkroade.

Wedstriedn wordt meesttieds eheuldn in stadions of op veeldn van skooln, of vergeliekbere instelliges, en ze wordt ekuurd duur juryleedn dee at duur de boond good beveundn zeent. Dr besteet grote oonderlinge stried tusken de korpsn (en nog völle mear oonder öare anhangers), en doarumme is dr n ingewikkeld peuntstelsel, det neet kan vuurkomn det korpsn mangs n geliek antal peuntn kriegnt. De meeste organisasies hooldt de 3-ledige indelige an: "General Effect (GE)", Visual en Music, woervan General n belangriekstn is:

Totale meugelike antal peuntn: 100
General Effect 40 Visueel 30 Muziek 30
Visueel 20 Oetvoerige 10 Kopper 10
Muziek 20 gehele korps 10 gehele korps 10
Vlagnleu 10 Slagwoark 10

Drumkorps in Engelaand beoordeelt n kleain betn aanders, dee hebt n apart peuntnstelsel vuur iedere ofdelige. Wieters dut Europa et op dezelfde manere as de Amerikaann.

De tiedsindelige en organisasie van wedstriedn verskilt beheurlik tusken de organisasies. Allene de grote DCI-korpsn hebt meesttieds zovölle geeld en leedn dee at dr zovölle tied vuur oawer hebt um in et toerskema met te dreein, woerbie at de korpsn oawer heel Amerika metdoot in plaatselike en regionale wedstriedn. Vuur de kleaindere korpsn en organisasies wordt de wedstriedn vake zo in edeeld det de korpsn binn et wekneande hen en wierumme köant. De gröttere wedstriedn wordt vake ook in et wekneande in edeeld, um mear kiekvolk an te trekn.

In Amerika doot korpsn oet verskilnde klasses duur mekoar met an nen wedstried, mear wordt dan wal in öare eegne klasse beoordeeld. Ook doot doar de verskilnde boondn duur mekoar hen. Vearderop in et seizoen wordt de wedstriedklasses wal apart eheuldn. In Europa wördt iedere klasse ofzeunderik of edreeid, met de leegste klasse an et begin van n dag en de heugste noar et eande. Um met te doon in de kampioenskopn munn Europese korpsn metdoon an n vuurof bepoald antal wedstriedn, dee at ze zelf magnt kiezn. Op disse manere komt de korpsn allenig tiedns de kampioenskopn allemoal te hoop.

DCI organiseert twee moal in et seizoen de Individuals & Ensembles (I&E), of Eankeling & Groepswedstriedn, woerbie at leedn oet naam van öar korps ofzeunderlik deel köant nemn um öare persoonlike muzikale talentn te loatn zeen, duur solo-stukke te spöln dee at technies et heugste van et heugste zeent. et Kleaine betn vrieje tied wat de leedn nog hebt wörd vake hieran besteed. De DCE dut dit eens in et joar.

Korpsorganisasie

[bewark | bronkode bewarken]

De meeste korpsn zeent neet oet op finansjele weenst, en mear heel weainig zeent verbeundn an ne skole. Heel wat korpsn zeent wier onderdeel van gröttere keunstn-organisasies, dee at ook theaterskooln, weenterguard en weenterdrumlines, en verskeaidene aandere muzikale en visuele bezigheedn oonderstönt. In Europa zeent völle korpsn onderdeel van ne Stichting, wat öar helpt bie et bie mekoar kriegn van geeld.

t Bestuur besteet vake oet dree onderdeeln: oetvoerend/bestuurlik, instrueernd/lesgeewnd en vriewillig. Disse dreagnt allemoal bie an et good dreeinde te hooldn van et korps.

t Oetvoernde volk besteet oet de toerdirekteur en aandere offisjeeln. Vake zeent dit oold-leedn dee at et kostnloos doot. Achter de korpsn dee at et al joarn good doot, zitt vake nog et bestuur wat dr vuur hef ezorgt det et zo good löp. In Europa he'j anstelliges zo as de penningmeaister, vuurzitter en archivaris en persvuurlichter, dee at zelf vake ook nog metspölt, umdet dr meesttieds volk te kort is in et korps. Ze hebt dr vake ook mear tied vuur as in Amerika umdet et in Europa neet zo tiedreuwnd is en de muziek en show meender moeilik is.

t Instrueernde/Lesgeewnde volk zorget dr vuur det de show en de muziek dr good oetkeump. Zee bedeankt de show en verhaal dr achter, kiest de muziek en past et an noar et korps. Dr zeent verskilnde pöste, vuur de verskilnde onderdeeln van et korps: nen bloasinstrukteur, nen slagwoarkinstrukteur, kluurwachtinstrukteur, en nen loopinstrukteur. Vake zeent de leste dree oold-leedn dee at dr voltieds an met woarket. Ze hebt hier in Amerika nen volledigen baan an, en zeent dr aait bie op repetisies, oefenkaampn en tiedns de toer.
In Europa wördt völle ezocht noar bloasinstrukteurs met ne konservatoriumopleaidige. Doarvan zeent dr mear heel weainig dee at gearne bie nen Drumkorps weelt wean, umdet dit in Europa nog neet zo heel lange bekeand is en de opleaidige doarvuur ginne kursusn gef. Doarumme is dr in Europa nen groot tekort an instrukteurs, en nemt mangs oold-leedn dit op zik.

Gin korps kan zoonder vriewilligers. Oolders, oold-leedn, könnigheaid en leefhebbers zorget det et korpsgood löp. Ze bestuurt de busn en materiaalwaagns, kokt vuur et hele korps, doot an leednwoarving, verzorget persberichtn, en aandere kleaine dinge. Tiedns de toer zeent de wriewilligers helemoal onmisbaar. Ze kokt en maakt skone, repareert uniforme, instrumeantn en apparatuur, verzorget de leedn bie ongelukn en op medies gebeed, en bemant de andeanknkröamkes.

kostn en geeldwinn

[bewark | bronkode bewarken]

Ieder lid mut zin lidmaatskop betaaln, zodet al dee oetgaawn vuur et korps en de toer dr oet köant. De lidmaatskopskostn verskilt per korps en per organisasie, mear lignt vuur Wearldklassekorpsn meesttieds zo tusken de 500 en 1600 euro. De meeste korpsn beedt wal maneern um de leedn te oonderstönn met disse bedraagn, mear de inbreng van de leedn is nog mear n kleain andeel van de volledige kostn. et Kostet n Amerikaans korps tusken de 80,000 en 1,5 miljoen euro um et spul dreeinde te hooldn; et bestuur mut betaald wordn, pekke, instrumeantn, apparatuur en de waagns munn onderheuldn wordn en et volk mut ook nog wat te etn, en oonderdak hebn. Ze munn dus aandere maneern zeukn um et geeld allemoal binn te kriegn. Sommige korpsn verplichet ieder lid um n antal sponsors binn te haaln, aandere korpsn organiseert grote bingo-oawnde. Wat amerikaanse korpsn hebt zelfs ne eegne busmoatskoppieje, woerduur et hele joar duur ook inkomstn binnkomt. Alle korpsn probeert geeld te kriegn van de zaaknwearld, en vroagnt biedreages van öare anhangers en oold-leedn.

Euopese korpsn organiseert feestoawnde en vuurseizoensfeestjes. Aandere korpsn hooldt verskeaidene aksies, zo as oold papier-aksies, verkoopn van öllieknepn of aandere slikkerieje, en geewt konsertn.

Wieter kriegnt vanzelf alle korpsn geeld vuur de stroatoptreedns en parades dee at ze annemt.

Refereansies

[bewark | bronkode bewarken]
 1. https://web.archive.org/web/20081112173709/http://www.drumcorpseurope.org/Resources/pdf/terms.pdf

Oetgoande verbeendiges

[bewark | bronkode bewarken]